Het bedrijf van de maatschap Ottink aan de Oude Borculoseweg in Groenlo. Foto: Theo Huijskes
Het bedrijf van de maatschap Ottink aan de Oude Borculoseweg in Groenlo. Foto: Theo Huijskes

Vragen van OOG en PvdA over uitbreiding mestverwerkingsinstallatie

GROENLO - Zowel de coalitie als de oppositie plaatsen de nodige vraagtekens bij een mogelijke uitbreiding van de mestverwerkingsinstallatie van de maatschap Ottink aan de Oude Borculoseweg 5 in Groenlo. De vragen dienden zich in de afgelopen week aan, onder andere naar aanleiding van een protestbrief van het Actiecomité bewoners Vrakkingweg.

Door Theo Huijskes

De OOG-fractie bij monde van Paul Wallerbos wilde weten of het college bereid is medewerking te verlenen aan de gevraagde uitbreiding, waardoor de hoeveelheid te verwerken mest een omvang krijgt van 150.000 m3 op jaarbasis. Daarnaast vroeg Wallerbos antwoorden van het college op de vragen of de maatschap Ottink meer verwerkt dan de toegestane 20.000 m3 en of het bedrijf zich in het verleden of recent schuldig heeft gemaakt aan illegale lozingen en/of illegale bouwactiviteiten.

Fractievoorzitter Richard Klein Tank van de PvdA vroeg welke ontwikkelingen zich sedert de indiening van de aanvraag in maart hebben voorgedaan. Daarnaast informeerde Klein Tank naar de stand van zaken met betrekking tot de vergunningprocedure, waaronder het communicatietraject met de buurt en planologische afwegingen, bestemmingsplantechnische zaken en de potentiële risico's voor de volksgezondheid.

Illegale bouwactiviteiten
In zijn antwoord gaf wethouder Vincent van Uem aan dat er nog geen besluit is genomen. "De voorgestelde uitbreiding vereist een wijziging van het geldende bestemmingsplan, waaraan de voorwaarde is gekoppeld dat er eerst met de buurt wordt gesproken. Daarbij komt dat de maatschap Ottink toestemming heeft voor een capaciteit van 36.000 m3 per jaar, op dit moment meer, namelijk 48.000 m3 per jaar verwerkt, en naar een capaciteit van 150.000 m3 per jaar wil." Van Uem antwoordde verder dat er geen illegale lozingen zijn geconstateerd, maar wel illegale bouwactiviteiten. "Dat betrof het bouwen van een proefopstelling zonder vergunning. Eerst moet de maatschap Ottink ten behoeve van de uitbreiding, voor 15 juni een omgevingsvergunning aanvragen. Rond de vijftiende juni vinden bovendien open dagen plaats, waarvoor buurtbewoners, bedrijven en belangenorganisaties worden uitgenodigd om ter plekke met het bedrijf kennis te maken. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente Oost Gelre aanwezig zijn."

Kwaliteitsslag
Desgevraagd laat Bennie Ottink, directeur-eigenaar van het bedrijf, weten dat het bedrijf voor de sinds december 2015 gehanteerde jaarlijkse hoeveelheid te verwerken mest van 36.000 m3 een omgevingsvergunning ligt. "Ik ontken niet dat wij daar, met inachtneming van de milieutechnische regels, ook wel eens boven hebben gezeten. Waar men vandaan haalt dat er sprake zou zijn van illegale lozingen, is mij onbekend", zegt Ottink. "Voorkomen daarvan is juist een aspect dat in ons bedrijf extra aandacht krijgt in het totale proces van mestverwerking. Verder moet ook wethouder Vincent van Uem weten dat wij ons niet schuldig hebben gemaakt aan illegale bouwactiviteiten. De bouw van de genoemde proefopstelling betrof een pilot-installatie, gerealiseerd om aan de wensen van het Waterschap te voldoen. Het college van b&w is hier nog op bedrijfsbezoek geweest en toen hebben we deze gang van zaken met elkaar kortgesloten. Neem van mij aan, dat alles hier legaal gebouwd is. Ook de bouw van een drooginstallatie, waarvoor in augustus 2016 een vergunning is verleend." Ondernemer Ottink beklemtoont dat binnen en buiten het bedrijf alles gericht is op het maken van een verdere kwaliteitsslag. "En daarbij worden alle onderdelen van het mestverwerkingsproces meegenomen, zoals lozingsactiviteiten, landschapsinpassing, volksgezondheid en het organiseren van een goed communicatietraject met buren en anderen. Hoge prioriteit in het kader van uitbreiding gaat uit naar de volksgezondheid. Dit laatste door onder andere bacterieoverdracht naar de omgeving te voorkomen."

reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5756737&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groenlosegids.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=703,713,714,715,800,801,802,803,804" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>