Burgemeester Annette Bronsvoort is namens Oost Gelre lid van het Algemeen Bestuur Regio Achterhoek. Foto: Theo Huijskes
Burgemeester Annette Bronsvoort is namens Oost Gelre lid van het Algemeen Bestuur Regio Achterhoek. Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes)

College stelt doorontwikkeling regionale samenwerking voor

Zonder instemming van wethouder René Hoijtink

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - De gemeenteraad van Oost Gelre wordt voorgesteld om in te stemmen met doorontwikkeling van de regionale samenwerking van de gemeenten in de Gelderse Achterhoek. Het collegebesluit, dat tot stand is gekomen zonder instemming van wethouder René Hoijtink, zal op 4 december ter bespreking aan de raadscommissie worden voorgelegd en vervolgens ter besluitvorming worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 december.

Het voorstel aan de gemeenteraad is gebaseerd op de notitie 'De Achterhoek werkt door' inclusief een aantal door het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek gemaakte kanttekeningen en amendementen. Zoals bekend is de Regio Achterhoek een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Namens Oost Gelre maakt burgemeester Annette Bronsvoort deel uit van het Algemeen Bestuur.

Economisch sterke regio
Burgemeester Annette Bronsvoort geeft aan dat - na alle aandacht voor de structuur - nu wordt ingezet op de omvang en de inhoud van de samenwerking. "Oost Gelre is een stabiele zelfstandige gemeente. Ook een gemeente die dicht bij de burgers staat, die op allerlei terreinen een groot voorzieningenniveau kent en daarnaast de begroting goed op orde heeft. Maar daarbij mag niet onvermeld blijven dat wij dit alles ook mede te danken hebben aan de regionale gemeentelijke samenwerking." Bronsvoort wijst in het verlengde daarvan op de Stuurgroep Achterhoek 2020 met centraal de drie zogenoemde O's (Overheid, Ondernemers en Onderwijs), die tal van mooie dingen hebben gedaan. "Dat is een stuurgroep die richting geeft, focus aanbrengt en verbindt, waardoor gemeenten hun financiering op orde hebben gekregen. Dit laatste alleen al kijkende naar de decentralisatie in het sociale domein: Awbz naar Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Al deze aspecten hebben ertoe geleid dat wij thans een economisch sterke regio zijn, waar het goed leven, wonen en werken is. Het gaat allemaal goed, maar het kan beter. Wij zijn er nog niet. Zeker ten aanzien van grote thema's is het samen optrekken van groot belang en dus ook de doorontwikkeling van regionale samenwerking."

Kanttekeningen en amendementen
Onder verwijzing naar de gemaakte kanttekeningen en de aangenomen amendementen geeft het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek aan dat men niet kiest voor een onafhankelijk voorzitter maar een voorzitter uit eigen geledingen, in dit geval de burgemeester van Doetinchem (Mark Boumans, ThH). Verder wil men een in te stellen Achterhoeks Radenforum zien als een plek voor ontmoeting, maar absoluut niet als een vierde bestuurslaag. Ook wil men instandhouding van het overleg voor portefeuillehouders. Daarnaast thematafels, die alleen ingericht kunnen worden voor het in 3O-verband bespreken van onderwerpen in breder dan alleen politiek verband. Tenslotte wenst men voorafgaande aan een nieuwe opdracht voor de Regio Achterhoek eerst een deugdelijke onderbouwing van het voornemen om de inwonerbijdrage met 2 euro te verhogen en daarmee te brengen van 4,47 euro op 6,47 euro per inwoner.

'Achterhoek telt niet mee'
Het feit dat wethouder René Hoijtink niet kan instemmen met het voorstel, heeft zijn inziens niets van doen met bepaalde vormen van samenwerking. "Laat het duidelijk zijn dat ik absoluut niet tegen samenwerking ben. Ik ben van mening dat je niet bereikt dat de Achterhoek opeens gaat meedoen door een andere samenwerkingsstructuur. De Achterhoek telt niet mee in den lande. Lobby's richting Arnhem, Den Haag en Brussel krijgen echt geen extra kracht door nu groen licht te geven aan deze doorontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat de Achterhoek weer goed in beeld komt, heb ik al eens het voorstel gelanceerd om in Den Haag een Achterhoek-huis te vestigen." Hoijtink zegt verder het niet eens te zijn met het feit dat er in een doorontwikkelde structuur niet gekozen wordt voor een onafhankelijk voorzitter. Ook het gegeven dat lokale raden zo weggestemd kunnen worden en dat lokale politieke partijen buitenspel worden gezet, zint de OOG-wethouder niet. "De afstand tussen bestuur en burger wordt zo steeds groter. Grote bedrijven krijgen alle aandacht en kleinschalige bedrijven tellen niet meer mee. Samengevat kan ik niet anders zeggen dat de voorgestelde aanpak alleen optuigen van de bestaande samenwerking behelst zonder dat dit een krachtiger bestuursmodel tot gevolg heeft."

Besluitvorming in de zeven Achterhoekse gemeenteraden wordt in de maanden november en december verwacht, waarna het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek in januari een definitief besluit kan nemen.

reageer als eerste
Meer berichten