Aansluiting Oost Gelre bij VerduurSaam energieloket

OOST GELRE - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Oost Gelre voor om met ingang van 1 januari voor de komende drie jaar aansluiting te zoeken bij het regionale VerduurSaam energieloket. Daarbij wordt tevens voorgesteld om daarvoor een budget beschikbaar te stellen van 88.004 euro voor drie jaar.

Door Theo Huijskes

Portefeuillehouder wethouder René Hoijtink herinnert er nog eens aan dat het raadsvoorstel voor continuering van de deelname aan het VerduurSaam energieloket op 20 december 2016 door de gemeenteraad is behandeld. "Het voorstel is toen niet aangenomen. Nadien is er onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden tot invulling van een energieloket. Een en ander mede omdat de raad van mening was en nog is dat er ook gekeken moet worden naar particuliere mogelijkheden op dit terrein. Dit laatste is inmiddels gebeurd en daarbij is gebleken dat particuliere inzet veel duurder is. Daar komt nog eens de eis bij bovenop dat er in dat geval ook veel inzet, in de vorm van ondersteuning en afstemming, wordt verwacht van de ambtenaren in dit huis."

In het SER Energieakkoord van september 2013 is afgesproken dat iedere gemeente over moet gaan tot het instellen van een energieloket. Dit heeft in de Regio Achterhoek geleid tot de oprichting van het regionaal opererende VerduurSaam energieloket. Tot 1 januari 2017 werd dit loket gefinancierd door een subsidie van de VNG en later door de provincie. Voor continuering van de deelname en financiering van het bestaande loket is aan de gemeenteraad van Oost Gelre in december 2016 een voorstel aangeboden. Zoals aangegeven is dit voorstel toen niet aangenomen. In de raadsvergadering van 7 februari 2017 heeft de raad vervolgens een motie aangenomen, waarin men het college oproept om met een hernieuwd raadsvoorstel te komen.

Wethouder Hoijtink daarover: "Als gevolg hiervan zijn er door ons college dus verschillende acties ondernomen om de mogelijkheden tot inrichting van een energieloket op een andere, particuliere wijze te onderzoeken. Met het eindresultaat dat wij dan niet alleen veel duurder uit zijn, maar ons als gemeente ook gaan onttrekken aan de op dit terrein bestaande samenwerking met de overige zeven Achterhoekse gemeenten. Regionale gelijkheid is daarom mede een argument om met dit voorstel richting de raad te gaan."

Meer berichten