Foto: Nick Oostendorp
Columns

Bestuurlijke spaghetti

De doorontwikkeling van de regionale samenwerking tussen een zevental gemeenten in de Gelderse Achterhoek, heeft onlangs de nodige publicitaire aandacht gekregen. De doelstelling daarbij is een nieuwe vorm van bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek, die vorm moet krijgen via een zogenoemd Radenforum met daarin alle 171 in de zeven gemeenten zitting hebbende raadsleden, alsmede een Achterhoeks Board. In het board, in goed Nederlands een bestuurslichaam, zullen naast gemeentelijke vertegenwoordigers ook ondernemers en maatschappelijke organisaties een plaats krijgen. Ondanks dat van de zeven gemeenten alleen Berkelland in meerderheid van stemmen de nieuwe samenwerking heeft afgewezen, is er her en der met het nodige verbale geweld gereageerd op de voorzet, die op bestuurlijk terrein een veel krachtiger Achterhoek als resultaat moet hebben. Met name de angst dat deze gang van zaken een opmaat is voor een nieuwe gemeentelijke herindeling, voerde bij de tegenstribbelende partijen de boventoon. Ook het feit dat de beide nieuwbakken burgemeesters Joris Bengevoord en Mark Boumans van respectievelijk Doetinchem en Winterswijk al in zo'n vroeg stadium na hun aantreden op dit terrein de dienst willen uitmaken, valt niet overal in goede aarde. Het mag dan ook niet verwonderlijk klinken dat in de Achterhoekse wandelgangen van de gemeentepolitiek gevreesd wordt voor een nieuwe gemeentelijke herindeling, waarbij de Achterhoek wordt opsplitst in twee regio's met Doetinchem en Winterswijk als centrumgemeenten.

Verder is het vanzelfsprekend niet verbazingwekkend te noemen dat met name de plaatselijke politieke partijen het nodige tegengas geven, daar waar het alleen nog maar gaat om een verdere regionale samenwerking. Bevreesd dat men is om daarbij ondergesneeuwd te worden door de landelijk gelieerde partijen VVD, CDA, D66 en PvdA. Een sprekend voorbeeld hiervan is in deze gemeente de partij OOG (Onafhankelijken Oost Gelre), met vijf vertegenwoordigers in de raad en twee wethouders in het college. Fractievoorzitter en woordvoerder Frits Schmidt is zelfs van mening dat de zeven betrokken gemeenten, die zich op dit moment op organisatorisch, economisch en financieel terrein allemaal goed staande kunnen houden, met het gedrocht van een Radenforum en een Achterhoek Board bezig zijn met het bereiden van bestuurlijke spaghetti. Natuurlijk is er het nodige te zeggen voor de visie van OOG. Immers iedere ingezette verandering in een bestuurlijk proces heeft voor- maar ook nadelen en is daarom niet altijd een verbetering. En ik kan mij goed voorstellen dat een plaatselijke politieke partij, waarbij de belangen van de eigen burgers en dus de eigen gemeenschap te allen tijde voorop staat, bij de nu aan de orde zijnde ontwikkelingen bang is dat verdere regionale samenwerking een voorbode betekent van een nieuwe gemeentelijke herindeling. Beslissingsbevoegdheden over zaken de eigen omgeving, de eigen gemeenschap betreffende, komen op grote afstand te liggen, men raakt de grip kwijt om het nog maar niet te hebben over de uit te oefenen invloed, men telt niet meer mee. Er ontstaat een onvermijdelijk spanningsveld, dat grote vormen kan aannemen tussen de lokale democratie en de macht die noodgedwongen wordt afgestaan in het kader van de regionale samenwerking. Raadsleden, en dat zeker van plaatselijke partijen, voelen zich daarbij buitenspel gezet. Regionale samenwerkingsverbanden bedreigen de lokale democratie!

Anderzijds is het zo dat samenwerking in de huidige tijd een absolute must is. Daar waar gemeenten propageren dat verenigingen en organisaties op welk terrein dan ook zoveel mogelijk moeten samenwerken, dient men zelf het goede voorbeeld te geven. Nieuwe grensoverschrijdende taken en bovengemeentelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid, arbeidsmarkt, infrastructuur en woningmarkt vragen om een intergemeentelijke aanpak. En dit laatste kan alleen wanneer er sprake is van een goede samenwerking. Wil de Achterhoek in Arnhem, in Den Haag en zelfs in Brussel een vuist van betekenis kunnen maken, dan moet die insteek gevormd, geregisseerd en ten uitvoer worden gebracht door een tot de verbeelding sprekend platform c.q. bolwerk. In mijn beleving haalbaar zonder aantasting van de zelfstandigheid van iedere individuele gemeente!

Reacties/tips: delibero@achterhoeknieuws.nl

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten