Foto: Nick Oostendorp

WWWOG-bezoek aan fracties

In januari heeft de Werkgroep Wonen en Werken Oost Gelre de fractievergaderingen van alle zes politieke partijen in Oost Gelre bezocht. Tijdens deze fractievergaderingen hebben wij de uitkomsten / signalen van de enquête onder bedrijven en inwoners toegelicht. Daarnaast hebben wij betoogd waarom wij van mening zijn dat de gemeente een groeivisie na dient te streven in deze tijd van economische groei met vele openstaande vacatures. Als gemeente Oost Gelre dien je voor een groeivisie te gaan, ontstaat er dan alsnog krimp, dan zij dat zo. Echter als je voor een krimpvisie gaat, werk je daarmee de krimp exponentieel in de hand. Het bekende doemdenken, dat dit college helaas uitdraagt. Naast het bespreken van de verrichtte onderzoeken door de werkgroep met toch opzienbarende uitkomsten hebben wij de politieke partijen ook gevraagd hoe zij de behoefte aan – voor het grootste gedeelte – betaalbare huurwoningen voor jongeren en seniorenwoningen gaan vervullen. Ook wij als werkgroep zijn van mening dat de meeste eengezinswoningen er wel staan, maar de doorstroming moet op gang gebracht worden. De Nieuwe Liberalen en de VVD wensen onmiddellijk de woningcontingenten los te laten, want het huidige beleid ten aanzien van woningcontingenten laat geen ruimte om überhaupt te kunnen bouwen behoudens de vastgestelde woningen binnen het (groene) stoplichtmodel, veelal echter ook eengezinswoningen. Daarmee ook ondersteuning en invulling te bieden aan de bedrijven met hun vraag naar jonge en ervaren arbeidskrachten. Ook het CDA wil voldoende betaalbare en duurzame woningen voor starters en senioren en heeft daartoe in september 2016 al een door de gemeenteraad aangenomen motie ingediend. In de praktijk is daar mede door de trage procesgang, het vasthouden aan het krimpbeleid en onvoldoende sturing bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in onze gemeente weinig van terecht gekomen. Als die behoefte er is dan mogen de woningcontingenten daar geen belemmering op vormen, daarnaast zijn zij voorstander van alternatieve tijdelijke huisvesting om nu in die behoefte te kunnen voorzien. Zelfs de provincie Gelderland is voor bouwen naar behoefte, geeft ook uitdrukkelijk in haar visie "Ruimte voor goed wonen" aan dat de veranderingen snel gaan. Inspelen op de ingrijpende verandering van samenstelling van huishoudens, de energietransitie, flexibel en duurzaam bouwen hetgeen per regio bovendien een andere aanpak vraagt. Die moet middels samenwerking en bijvoorbeeld burgerplanvorming worden bereikt. Zeker niet door dicteren zoals nu aan de orde van de dag is binnen de gemeente Oost Gelre. De PvdA was blij met de enquetes en onderzoeken die de Werkgroep heeft verricht en vindt dit aanleiding om ook in de politieke arena de discussie aan te gaan om te bepalen hoe deze behoeften kunnen worden vervuld. Zoals ook uit de laatste raadsvergadering blijkt, denkt D'66 in het krimp-scenario en wil wél bouwen naar behoefte, maar zo min mogelijk, want wij hebben daarvoor (jaren terug) niet voor niets een visie binnen de Regio Achterhoek vastgesteld. Het is ons dan helaas ook niet gelukt hen te overtuigen. Ook OOG denkt grotendeels in het krimpscenario. Zij pretenderen dat zij willen bouwen naar behoefte, maar er mogen geen extra woningen bij gezien ook weer de regionale afspraken. Dat spreken zij ook uit in de raadsvergaderingen en hun eigen wethouder van Uem denkt en spreekt enkel en alleen in het krimpscenario. OOG ziet niet in dat de huidige bevolking écht behoefte heeft aan betaalbare huurwoningen en seniorenwoningen. Daarnaast viel tijdens de laatste raadsvergadering te beluisteren dat OOG de werkgroep en haar bevindingen in twijfel trekt. Wij vinden het buitengewoon schrijnend dat OOG een burgerinitiatief niet serieus neemt. Naar verwachting neemt de kiezer de politieke partijen die wel actief omgaan met de woon- en werkproblematiek en de onderzoeken van de werkgroep op 21 maart aanstaande terdege serieus.

Nog even onze onderzoekscijfers op een rij:al 129 woningzoekenden reageerden inmiddels via onze site www.wonenenwerkenog.nl, dat zij een betaalbare huur- of koopwoning zoeken. 54% van de 118 geënquêteerde bedrijven reageerden: zij hebben momenteel 416 openstaande vacatures en daarnaast 1151 vacatures de komende 5 jaar, totaal 1567 vacatures. Praktisch staan er volgens de geraadpleegde bronnen 42 woningen en appartementen leeg in Oost Gelre, volgens de gemeente Oost Gelre 385 woningen (dynamisch cijfer)

Onder andere over dit enorme verschil in opgaaf van leegstaande woningen hebben wij inmiddels een onderhoud gehad met twee wethouders en enkele ambtenaren. Ook over de opdrogende markt van koopwoningen vanwege het contingentenbeleid en de grote wachtlijsten voor een betaalbare sociale huurwoning. Hierover volgende keer meer.


Werkgroep Wonen en Werken Oost Gelre

Meer berichten