VVD'er Kees Porskamp diende namens alle partijen een motie in. Foto: Kyra Broshuis
VVD'er Kees Porskamp diende namens alle partijen een motie in. Foto: Kyra Broshuis

Net voor reces saamhorigheid in de raad

OOST GELRE- Een unicum, zo noemde Kees Porskamp het. Namens alle partijen van Oost Gelre diende hij tijdens de raadsvergadering een motie in. De raad wil dat de termijn voor het indienen van een zienswijze op de omgevingsvisie Gaaf Gelderland verlengd wordt tot eind september. "Wij zijn van mening dat het college, door het aanstaande reces en de planning van de raadsvergadering, niet kan toekomen aan haar mogelijke wens om een zienswijze aan de raad voor te leggen. De omgevingsvisie Gaaf Gelderland is van belang voor de huidige en toekomstige plannen van onze gemeente."

Door Kyra Broshuis

Gaaf Gelderland is een plan dat de provincie heeft opgesteld om gezamenlijk te werken aan een 'gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland'. Om dat te bereiken is er een uitgebreid programma geschreven. Op www.gelderland.nl kunt u het volledige programma inzien. De motie is uiteraard aangenomen.

De kadernota
Gedurende de resterende raadsvergadering stonden de neuzen niet meer dezelfde kant op. Onder andere de kadernota werd besproken én vastgesteld. OOG, PvdA en D66 stemden tegen. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. Ook berekent de raad hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. In de kadernota staat wat er in elk geval in de begroting moet staan om de doelen te bereiken. "Gelet op de beperkte tijd tussen de totstandkoming van het coalitieprogramma en de opstelling van de kadernota is het niet mogelijk geweest de speerpunten van het coalitieprogramma te verwerken tot concrete doelstellingen en acties waarbij ook al een financiële vertaling heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het als gevolg van de kosten voor het sociaal domein en dan in het bijzonder voor het onderdeel jeugd noodzakelijk om tot een aanvullend dekkingsplan te komen. In de voor u liggende beleidsarme kadernota zijn wij dan ook uitgegaan van niet meer dan voortzetting van het bestaand beleid (inclusief structurele effecten voortvloeiende uit de Jaarrekening 2017) en voor nieuw beleid is de vastgestelde Programmabegroting 2018 aangevuld met reeds genomen besluiten opgenomen", zo legt burgemeester Bronsvoort uit.

Reacties raadsleden
D66'er Van der Meulen zegt niet in te kunnen stemmen. "Deze kadernota is vastgesteld door het vorige college. We kunnen enkele zaken wel onderschrijven maar we kunnen het niet goedkeuren. We gaan er vanuit dat er grote wijzigingen zullen komen, daarom stemmen we niet in. Wel ben ik beschikbaar om mee te denken over een kadernota waar de gehele raad achterstaat." NLOG'er Klein Gunnewiek stemt uiteindelijk in maar zegt wel dat de nota duidelijk maakt dat, als we zo doorgaan, de gemeentelijke financiën niet meer op orde zijn. "Opvallend is de roep om uitbreiding van de personeelsformatie in relatie tot de ambities die door de raad zijn uitgesproken. De balans weten tussen wensen en mogelijkheden is een schone ambitie. Het financiële beeld is verre van florissant. We zullen moeten ombuigen, ook op het gebied van wensen en verlangens."

Kees Porskamp van de VVD zegt: "Wij kunnen hier kort over zijn en kijken uit naar de nadere uitwerking van de begroting. OOG zegt dat er voortzetting is van het oude beleid maar stemt niet in? Daarmee neemt OOG dus afstand van het gevoerde beleid. Wij stemmen in met deze kadernota." Hoijtink van OOG zegt in principe niet tegen deze kadernota te kunnen zijn. "Deze is namelijk nog van het vorige beleid. We hebben echter wel verschillende zorgen. 2,5 miljoen voor een nieuw gebouw voor de Aloys Stichting Harreveld. Dit dorp heeft al jarenlang een overdosis overlast. Oost Gelre krijgt geen garantie dat de instelling nog vijf jaar blijft of een garantie voor een alternatief gebruik van het gebouw. OOG pleit er voor ook voor vast te houden aan de eisen die al in de vorige collegeperiode zijn vastgelegd. Als antwoord op het verwijt van raadslid Porskamp: wij vinden dat er geen sprake is van een echte kadernota en daarom stemmen wij niet in."

PVDA Klein Tank zegt het spijtig te vinden dat het stuk weinig nieuws brengt. "De toegevoegde waarde van dit document is beperkt. Het onderwerp arbeidsparticipatie krijgt te weinig aandacht. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn nog steeds afhankelijk van een klein aantal bedrijven. Dit onderwerp moet hoog op de agenda staan. 44 deelnemende bedrijven is veel te weinig, niet eens een kwart doet dus iets aan begeleid werken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook moeten we echt werk gaan maken van de energietransitie. We moeten investeren in duurzaamheid op allerlei fronten. Ik krijg de indruk dat het college de discussie uit de weg over wat belangrijk is en wat niet. Wij stemmen niet in."

CDA'er Bragt geeft aan te weten dat het een en ander nog gewijzigd gaat worden. "We kijken uit naar de begroting in het najaar van dit jaar en stemmen in met deze kadernota. Het is ook aan ons, de raad, om input te geven over het beleid voor de komende jaren."

Meer berichten