Foto:

Financiële positie Oost Gelre fors verslechterd

OOST GELRE - De gemeente Oost Gelre staat er op financieel gebied bepaald niet rooskleurig voor, dat vertelt wethouder Karel Bonsen. “De afgelopen maanden is de financiële positie fors verslechterd, we zijn daarin niet uniek omdat de belangrijkste oorzaken liggen in besluitvorming op rijksniveau en als er geen corrigerende maatregelen komen maakt dat de opdracht lastig. We spreken over een verslechtering van onze financiële positie van ruim 2.5 miljoen euro.”

Door Kyra Broshuis

De oorzaken
De belangrijkste oorzaken daarvan zijn ten eerste de ontwikkelingen in het sociaal domein. Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. “Voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugd bedraagt het nadeel circa 1,8 miljoen waarvan een half miljoen voortvloeit uit het abonnementstarief Wmo”, vervolgt Bonsen. “De tariefswijziging AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) voor Wmo en Jeugd kost 0,6 miljoen en de toename van kosten eigen jeugd en de afloop van de rijksuitkering voogdij 18plus komt op 0,7 miljoen euro. Verder is er de lagere rijksuitkering voor participatie van 176.000 euro. De stijging van de bijdragen voor onder andere ODA (Omgevingsdienst Achterhoek) en VNOG (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland) bedraagt gezamenlijk ruim een half miljoen euro.”

De kadernota
Op korte termijn komt de kadernota eraan. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. Ook berekent de raad hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. De kadernota geeft dus aan wat in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. “De intentie is een meerjarig financieel sluitend perspectief te kunnen voorleggen. Fundamentele discussies over het gemeentebeleid zijn daarbij van groot belang. Dit vergt tijd, inzet en communicatie Het streven is om in oktober 2019 te komen met een sluitend programma voor 2020 en een meerjarenbegroting voor 2020-2023. Vóór behandeling van de programmabegroting moeten we goed kijken waar we kunnen komen tot besparingen of inkomstenverhogingen”, zo besluit de wethouder.

Meer berichten