Met groene stroom door rood

Zwolse actiegroep uit zorgen om zonnepark in brandbrief

In de landbouw is men al gewend aan voortschrijdend inzicht van het Ministerie van Landbouw, ware het niet dat het inmiddels gemeengoed is geworden dat dit afgedwongen wordt door rechterlijke uitspraken. Jammer genoeg worden er op gemeentelijk niveau op gezette tijden ook beleidsvoorstellen dan wel toezeggingen afgeschoten onder deze noemer.

Datzelfde voortschrijdende inzicht zou nu ook in onze buurtschap Zwolle wel eens kunnen plaats vinden. Want tijdens een rondgang langs het politieke spectrum in Oost Gelre door PETZ, werd met enige regelmaat duidelijk dat het de partijen niet helemaal (helemaal niet?) duidelijk was welke impact het heeft, deze hoeveelheid zonneparken. Dit staat nog los van het feit dat de gemeenschap Zwolle op niet mis te verstane wijze heeft aangegeven, omkleed met argumenten, waarom wij tegen zonneparken zijn op de wijze zoals deze nu worden gerealiseerd. Blijkbaar is er slechts één argument van toepassing namelijk; er moet kost wat kost voor een vastgestelde datum een energie-target gehaald worden.

Als je dan de laatste commissievergadering bezoekt, moet je met grote verbazing constateren dat commissieleden het zich laten welgevallen dat vele vragen en adviezen op welhaast bijzondere wijze door de wethouder worden omzeild. Het is tenenkrommend om te zien dat er blijkbaar geen enkele behoefte bestaat om informatie tot zich te nemen om een weloverwogen besluit te kunnen nemen met de informatie die nu wel beschikbaar is en niet ten tijde van de beleidsopstelling in 2018. Wij realiseren ons terdege dat de raadsleden zonder last of ruggespraak hun werk moeten kunnen doen, maar men moet zich wel realiseren dat een raadslid zitting heeft met een mandaat en dat houdt slechts stand met een consciëntieuze ruggengraat!

Voorgaande gang van zaken verontrust ons in hoge mate, want hoe kan men tot een afgewogen beslissing komen zonder ook de invloed van navolgend punten mee te wegen:

Bij raadsbesluit 22/9: Het onderzoeksrapport van Rijksvastgoedbedrijf moet binnen zijn zonder bezwaren alvorens bovenstaande geagendeerd kan worden. Onderzoeksrapport is nog steeds niet beschikbaar!

Stikstofberekening volgens Aerius-model is niet correct uitgevoerd!

Veel overige zienswijzen zijn onvolledig in behandeling genomen!

Milieu Effect Rapportage ontbreekt!

Een participatieplan zou heldere afspraken moeten hebben, Met het participatieplan dat er nu ligt is dat niet aan de orde. Er wordt rekening gehouden met planschadevergoeding en op vrijwillige basis wordt jaarlijks een bedrag gedoneerd aan de Zwolse gemeenschap. Daarbij is niet duidelijk wat de tijdsduur is en hoe het bedrag berekend wordt, terwijl deze ook nog eens gekoppeld wordt aan de opbrengsten van de panelen, hetwelk behoorlijk kolderiek aandoet, daar de nadelen hetzelfde blijven bij wel of geen productie.

In de Milieu Effect Rapportage zal ongetwijfeld geconcludeerd worden dat het normale potentieel aan CO2 opname tot nul gereduceerd zal worden. Voorafgaande aan die conclusie wordt al uitgegaan van 30 procent van het panelenareaal aan natuurvorming te realiseren. Komt dit ten laste van de aanbieder van de 'paneelbunders' of wordt hier de gemeenschap (lees: landbouw) mee opgezadeld?

Er wordt uitgegaan van een contractduur van plusminus 25 jaar. Worden dan de opruimingskosten afgewenteld op de gemeenschap, de grondeigenaar of de exploitant en bij in gebreke blijven de belastingbetaler?

Welke maatregelen zijn genomen, kunnen genomen worden om de zonneladder optimaal tot z’n recht te kunnen laten komen.

Het areaal van de laagvliegroute is boven Oost Gelre geminimaliseerd. Welke inspanningen zijn/worden gedaan om de zoekgebieden voor windmolens te actualiseren?

Uiteraard staat het de wethouder vrij om tijdens commissievergaderingen zich van het beantwoorden van vragen te onthouden, maar het zou haar sieren om te luisteren naar Zwolle en om bovenstaande casus er niet 'door te jassen'. Hier ligt de schone taak voor de raad, individueel of collectief, aan uw stand verplicht zelfs, de antwoorden te bemachtigen. Want transparantie en openbaarheid van bestuur zal in Oost Gelre standaard moeten zijn.

Zwolle is het waard! Beter ten halve gekeerd, dan ten volle gedwaald!!


Positieve Energie Transitie Zwolle

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Wat vindt u? Moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen?Reageren!