<p>Al eerder bleek dat een groot deel van de Zwolse bevoking tegen zonneparken op agrarische grond is. Foto: archief Achterhoek Nieuws</p>

Al eerder bleek dat een groot deel van de Zwolse bevoking tegen zonneparken op agrarische grond is. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Ook ´verklaring van geen bedenkingen’ voor zonnepark Berkenhofweg

OOST GELRE - Net als voor het zonnepark aan de Hegemansweg wil de gemeente Oost Gelre ook een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het geplande zonnepark aan de Berkenhofweg. Met het afgeven van zo’n verklaring kan het college van burgemeester en wethouders de gevraagde omgevingsvergunning voor het zonnepark voor besluitvorming behandelen. De raad moet nog beslissen of de verklaring daadwerkelijk afgegeven kan worden.

Door Kyra Broshuis

Maximaal 25 jaar
Zonnepark De Zomereiken B.V. uit Doetinchem, een samenwerking van Sunvest Ontwikkeling uit Utrecht en AGEM Ontwikkeling uit Doetinchem, heeft het initiatief genomen om een grondgebonden zonnepark te realiseren op een perceel grond gelegen aan de Berkenhofweg te Groenlo. De locatie is gelegen in de hoek tussen de Vredenseweg en de Berkenhofweg tegenover het agrarisch bedrijf van de eigenaar van de gronden voor deze ontwikkeling. Het plangebied is ongeveer 15 ha groot. Hiervan wordt circa 10,9 ha ingevuld met zonnepanelen. De rest met landschappelijke inpassing en visualisatie van het Rijksmonument. Het zonnepark wordt gerealiseerd voor een termijn van maximaal 25 jaar. De capaciteit van het zonnepark bedraagt ongeveer 13 MWp. Na afloop van de termijn van 25 jaar wordt het zonnepark volledig ontmanteld.

Circumvallatielinie
“Het gaat om een zonnepark met bijbehorende bouwwerken zoals een inkoopstation en transformatoren. Er is ook een vergunningsaanvraag binnengekomen om een monument te mogen onderhouden, restaureren, veranderen of slopen”, zegt wethouder Marieke Frank. “Op de te ontwikkelen gronden is een deel van de circumvallatielinie uit de 17de eeuw gelegen. Deze linie is een archeologisch rijksmonument en hiervoor is een beschermingszone vastgesteld waarbinnen geen verstorende ingrepen mogen plaatsvinden. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken is een archeologische monumentenvergunning noodzakelijk. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is hiervoor het bevoegd gezag De initiatiefnemer heeft een omgevingsvergunning Wabo aangevraagd voor de gewenste ontwikkeling binnen de aangegeven beschermingszone. Deze aanvraag ligt voor bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.”

Participatie
Als de gemeenteraad voornemens is een verklaring van geen bedenkingen af te geven, wordt een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning en een ruimtelijke onderbouwing, voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage gelegd. Volgens wethouder Frank is participatie een belangrijk onderdeel van het plan. “De initiatiefnemers zullen lokale inwoners de mogelijkheid bieden om via een lokale energiecoöperatie financieel te participeren en mede-eigenaar te worden van het zonnepark. Hierbij wordt voorrang gegeven aan lokale inwoners (exacte gebied wordt in overleg met de gemeente Oost Gelre en Groenkracht Groenlo in een later stadium nader bepaald), vervolgens komen regionale inwoners aan bod en indien de crowdfunding dan nog niet volgeschreven is, mag iedereen voor het resterende deel inschrijven.

Tegenstand
Bij de behandeling van de Verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark Hegemansweg te Groenlo in de gemeenteraad, en hieraan voorafgaand de ingediende zienswijzen tegen de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen, bleek al dat een groot deel van het buurtschap Zwolle tegen de komst van zonneparken is. Ook het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken is een hot issue. De wethouder verwacht dan ook dat er ook bij deze verklaring weer veel zienswijzen binnenkomen. Voor wat betreft het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken heeft de raad zich al eerder positief uitgesproken. In de tender voor de zonneparken is hierin dan ook voorzien tot een gebruik van landbouwgronden voor zonneparken tot maximaal 50 ha.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden