Verklaring OLW en PvdA over vrijgave rapport Verkenning N18 fase 2

Verklaring OLW en PvdA over vrijgave rapport Verkenning N18 fase 2

De PvdA-fractie heeft samen met de OLW-fractie (beide afkomstig uit de gemeenteraad van Oost Gelre) besloten om het vertrouwelijke rapport ‘Verkenning N18 fase 2’ naar buiten te brengen. Dit rapport uit maart 2020 hebben alle Achterhoekse raadsleden in de zomer vorig jaar ontvangen als document behorende bij de vergaderstukken van de openbare vergadering van de Achterhoek Raad op 5 oktober 2020. Naar aanleiding van de conclusies uit het rapport is in de Achterhoek Raad door een meerderheid van de Achterhoekse raadsleden een besluit aangenomen dat als regionale ambitie uitspreekt om te streven naar een eindbeeld voor de N18 van een 2 x 2 baans 100 kilometer weg met ongelijkvloerse kruisingen. PvdA en OLW hebben tegen dit voorstel gestemd. Nu we een half jaar verder zijn is het volgens de PvdA en OLW noodzakelijk dat het rapport beschikbaar komt voor burgers en bedrijven.

Overlast voor Lichtenvoorde en Groenlo
PvdA en OLW zijn wel voorstander van de verkeersveiligheidsmaatregelen die beoogd worden met het al bestaande plan Meerveilig3, maar zijn tegenstander van de nieuwe voornemens om de N18 tussen Groenlo en Varsseveld op te waarderen naar een 2x2 baans autoweg. Waarom? Omdat dit ingrijpende gevolgen zal hebben voor met name de inwoners van Groenlo en Lichtenvoorde. Denk hierbij aan extra geluidsoverlast, ruimtebeslag en milieuvervuiling. Het noodzaakt bovendien tot de afbraak van een aantal woningen, bedrijven en recreatiewoningen. De rijweg moet hiervoor namelijk fors worden verbreed en met name bij Groenlo en Lichtenvoorde zelfs worden verlegd. Bovendien blijkt uit het rapport dat, ondanks dat de tijdswinst voor weggebruikers slechts enkele minuten zal zijn, deze opwaardering een aanzienlijke toename van (doorgaand) verkeer zal opleveren.

Weigering om inzage te geven in rapport
In onze eigen gemeenteraad hebben wij aan het college de vraag gesteld om het rapport Verkenning N18 fase 2 ter beschikking te stellen aan publiek en pers. Ons college gaf aan dit niet te willen doen, omdat het niet een rapport van de gemeente is, maar in opdracht van de Regio Achterhoek is opgesteld. Opmerkelijk was dat de coalitiepartijen CDA en VVD het niet nodig vonden dat burgers en pers kennis zouden kunnen nemen van het rapport. Als reden gaven ze dat dit de burgers onnodig ongerust zou maken. Een vreemde opvatting voor partijen, die juist zelf vurig pleitbezorgers zijn om de N18 tussen Groenlo en Varsseveld op te waarderen tot een 2 x 2 baans 100 kilometer weg. En de voorzitter van de Regio Achterhoek gaf in antwoord op vragen ook aan het rapport niet zelf ter inzage te willen geven, omdat het volgens hem slechts om een verkenning zou gaan.

Noodzakelijke besluiten over Meerveilig3 N18
Waarom hebben wij dit vertrouwelijke rapport dan nu wel naar buiten gebracht? Daar zijn twee duidelijke redenen voor. Ten eerste zien we dat Oost Gelre dit jaar enkele besluiten moet nemen over de Meerveilig3 N18 plannen. Hierbij gaat het om het afsluiten van de kruising Zieuwentseweg bij Lichtenvoorde en de bijbehorende verlegging van de aansluiting naar het kruispunt Richterslaan. En daarnaast gaat het om het afsluiten van drie overgangen tussen Groenlo en Lievelde. We zien dat met name bij de plannen voor een alternatieve kruising voor bestemmingsverkeer op de achtergrond het toekomstbeeld van een eventuele opwaardering naar 2x2 baans meespeelt. De suggestie voor een viaduct ter hoogte van de Zwolseweg blijkt niet wenselijk, omdat dit een belemmering zal vormen voor het streefbeeld van een 2 x 2 baansweg. Dit betekent, dat het rapport Verkenning N18 fase 2 ook nu kennelijk al een rol speelt in de belangenafweging die de raad van Oost Gelre binnenkort moet maken. Dan moet dat rapport dus beschikbaar zijn.

Belangen van Oost Gelre
Een tweede reden is, dat ons college heeft aangekondigd dat medio 2021 er een concreet voorstel gemaakt zal worden voor een stapsgewijze uitwerking van de regionale ambitie. En aangezien de tweede fase N18 grotendeels op Oost Gelres grondgebied ligt, betekent dat dit in belangrijke mate ons aangaat. Als hier werkelijk planvorming voor gaat plaatsvinden, moeten wij als volksvertegenwoordigers van Oost Gelre hierbij voor de belangen van Oost Gelre opkomen. Daarvoor is openheid van het tot nu toe vertrouwelijk gehouden rapport (waarvan de conclusies overigens gewoon openbaar zijn) noodzakelijk. We zijn immers openbaar bestuur.

Transparantie van besturen
Nee, het Verkenningsrapport is nog geen Plan, maar slechts een schets van hoe het zou kunnen worden. Feit is echter wel dat verkeerskundige regels en inzichten verlangen, dat de scherpe bochten uit de bestaande N18 moeten worden gehaald wanneer de snelheidslimiet van 80 naar 100 gaat. Dit heeft onvermijdelijk grote gevolgen voor Lichtenvoorde en Groenlo. Met name daar zijn ingrijpende aanpassingen aan het wegtracé nodig bij een snelheidsverhoging. Wij zeggen daarom: Als je zo’n opwaardering wenselijk vindt, wees dan ook eerlijk naar onze inwoners over welke mogelijke consequenties dit zal hebben.

Het rapport is te downloaden via www.oostgelre.pvda.nl of www.olw-oostgelre.nl.


Namens de fracties van OLW en PvdA,
Paul Wallerbos & Richard Klein Tank

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden