Het schetsontwerp voor gebied de Maliebaan. Foto: Theo Huijskes

Het schetsontwerp voor gebied de Maliebaan. Foto: Theo Huijskes

Groenlo enthousiast over het eerste schetsplan Maliebaan

Maatschappij

GROENLO - Er bestond afgelopen woensdag veel belangstelling voor de presentatie van het eerste schetsplan met betrekking tot de herinrichting van de Maliebaan inclusief de muziekkoepel. Zoals bekend, heeft een uit vijf personen bestaande werkgroep zich in het afgelopen jaar, en dat onder supervisie van de gemeente Oost Gelre, beziggehouden met het zoeken naar met name nieuwe, verfrissende mogelijkheden voor dit unieke stukje Groenlo. Dit heeft geresulteerd in een uit een drietal ontwerpen gekozen schetsplan, dat in SCC De Mattelier aan de vele, geïnteresseerde aanwezigen werd voorgelegd.

Door Theo Huijskes

Daarbij was het Erik Schuurmans, als woordvoerder namens de werkgroep, verder bestaande uit Ruben Tank en Joris Huurneman namens de Belangenvereniging Groenlo, Jos van de Mosselaar namens de buurt, alsmede Peter Ballast namens de gemeente Oost Gelre, die nog eens herhaalde dat de opzet van meet af aan is om dit unieke stukje Groenlo veel meer tot zijn recht te laten komen, waarbij tevens het toeristische aspect extra aandacht moet krijgen. “Dit is ook de reden om de inwoners van Groenlo van meet af aan bij dit mooie project te betrekken, ook al is het alleen al om het meedenken te stimuleren, dat gepaard gaat met het aandragen van de onder de bevolking levende ideeën. Verder hebben wij als werkgroep naast de organisatie van een enquête de aanwonende buren bij de plannenmakerij betrokken om een zo’n breed mogelijk draagvlak te creëren. Dit heeft geleid tot het nu voorliggende plan, dat wij hopelijk zo spoedig mogelijk aan het college van b&w en de gemeenteraad van Oost Oost Gelre kunnen voorleggen”, aldus Schuurmans.

Contouren Grolse vestingstad handhaven
Vervolgens was het tuin- en landschapsarchitect Guido Baten van ‘Buro ontwerp & omgeving adviseurs voor leefomgeving’ in Arnhem, die de aanwezigen een duidelijk inkijkje verschafte in de met de werkgroep overeengekomen ontwerpen en het vervolgens uitverkoren schetsplan. Baten gaf daarbij aan dat van meet af aan de cultuurhistorie van Groenlo centraal staat en dat niet alleen wat betreft de vesting, het bastion en de gracht. “Dit vereist een omvangrijke aanpak, afgestemd op het uitgangspunt dat de contouren van de Grolse vestingstad in alle opzichten gehandhaafd moeten blijven waarbij er in de nieuwe indeling ook rekening is gehouden met de organisatie van kleine en grote evenementen, zoals de Grolse Kermis en De Slag om Grolle. Maar tegelijkertijd is het streven dat een meer dan unieke plek als de Maliebaan niet op enkele dagen in het jaar dienstdoet voor wat dan ook, maar op 365 dagen per jaar!”

Verkeers- en parkeer- en veiligheidsvoorzieningen
In het nu voorliggende plan is naast een verbetering van verkeers- en parkeervoorzieningen ook aandacht besteed aan veiligheidsmaatregelen. Wat het eerste aspect betreft zal de Wheme richting de basisschool ’t Carillon worden afgesloten, waarbij de voet- en fietsverbindingen extra veel aandacht krijgen. Daarnaast zal het autoverkeer, vanuit de Nieuwestraat richting de Maliebaan, een éénrichtingsfunctie krijgen richting het Laantje van Lasonder. Wat de parkeervoorziening betreft, zal er een ruimte worden gecreëerd voor in totaal circa 26 auto’s, waaronder een viertal camperplaatsen. Verder is er in het kader van biodiversiteit in een bloemrijkmengsel voorzien en dat in de vorm van een bloemen- annex pluktuin. Hoge prioriteit heeft het aspect rust en veiligheid. Als gevolg van de laatste jaren ondervonden geluids- en andere overlast, wil men extra maatregelen nemen om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor zal een verlichtingsplan worden opgesteld en extra bewakingscamera’s worden aangebracht, zodat daders van vernielingen en overlast kunnen worden aangepakt.

De reacties op het gepresenteerde plan worden nu door de werkgroep besproken waarna het plan te zijner tijd ter inzage komt voor het publiek.

Er bestond de nodige belangstelling voor de presentatie van het nieuwe schetsplan ten behoeve van de Maliebaan in Groenlo. Foto: Theo Huijskes

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids