De oude gymzaal van de Willibrordusschool verdwijnt en er komt geen nieuwe voor in de plaats. Foto: Kyra Broshuis
De oude gymzaal van de Willibrordusschool verdwijnt en er komt geen nieuwe voor in de plaats. Foto: Kyra Broshuis

Nieuw IKC Karel Doormanstraat krijgt geen gymzaal

Onderwijs

GROENLO - Het nieuwe IKC Willibrordus aan de Karel Doormanstraat in Groenlo krijgt, als de raad instemt, geen gymzaal. Vanwege de terugloop van het aantal leerlingen besloot de gemeenteraad al in 2018 dat onderwijshuisvesting voor primair onderwijs zou worden teruggebracht tot drie locaties. Dat zijn de locatie ‘t Carillon in de binnenstad, het toekomstige IKC aan de Buitenschans én het IKC aan de Karel Doormanstraat.

Door Kyra Broshuis

In eerste instantie zouden de locaties Karel Doormanstraat en Buitenschans allebei een gymzaal krijgen. Er ontstond echter een discussie tussen de gemeente Oost Gelre en Delta Scholengroep, de overkoepelende stichting van de 3 basisscholen in Groenlo. Delta wilde graag een gymzaal bij de Karel Doormanstraat maar wilde niet het gehele exploitatierisico op zich nemen. De gemeente is echter ook niet bereid (een deel van) de exploitatie over te nemen. 

Geen verdere vertraging
Om de voortgang van de bouw van het IKC Willibrordus aan de Karel Doormanstraat te Groenlo niet verder te vertragen, heeft de gemeenteraad op 14 december 2021 een krediet en lening beschikbaar gesteld voor de bouw van het IKC. Het krediet en de lening zijn bedoeld voor de bouw van onderwijsvoorzieningen, waarin tevens ruimtebehoefte is opgenomen voor een kinderdagverblijf en een gymzaal. Bij het beschikbaar stellen van het krediet en de lening is afgesproken dat afspraken over de exploitatie van de gymzaal in een later stadium zouden worden gemaakt.

Delta blijft bij standpunt
“Vervolgens zijn we hiermee aan het werk gegaan. Er heeft een nieuw bestemmingsplan ter inzage gelegen. Deze wordt gelijktijdig aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Ten aanzien van de exploitatie zijn we uitvoerig en constructief aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan eerdere raadsbesluiten. Er is uitvoerig overleg geweest met Delta scholengemeenschap over de exploitatie. Verschillende opties zijn onderzocht, maar kort gezegd blijft Delta bij hun standpunt dat de exploitatie van sportvoorzieningen niet hun verantwoordelijkheid is maar dat dit een gemeentelijke verantwoordelijkheid is”, zo legt wethouder Bart Porskamp uit.

Bouwkosten
Inmiddels zijn de bouwkosten fors gestegen. Het beschikbare budget voor de bouw van de onderwijsvoorzieningen, het kinderdagverblijf en de gymzaal zal niet toereikend zijn. De gemeente wil voorkomen dat de (of een deel van de) exploitatie van de gymzaal ten laste van de gemeente Oost Gelre komt en mede hierdoor ook voorkomen dat de exploitatie van binnensportsportvoorzieningen bij scholen elders in de gemeente ook ten laste van de gemeente komen en daarmee een financieel risico gaan vormen. De wethouder geeft aan ook te willen voorkomen dat er overbodige gymzalen, dus met risico op onderbezetting of leegstand, gebouwd worden. “Vanuit deze denkrichting acht het college een gymzaal bij het IKC Willibrordus niet langer noodzakelijk noch financieel verantwoord”, zegt Porskamp.

Gymzaal Buitenschans
Leerlingen van het IKC Karel Doormanstraat kunnen straks gebruik maken van de gymzaal bij de locatie Buitenschans. “Deze gymzaal ligt ruim binnen de maximaal aanvaardbare loopafstand van 1 km. De Ruurloseweg is inmiddels heringericht voor 30 km/u. Daarmee is de oversteek van deze weg veiliger geworden. Voor de jongste groep leerlingen (groep 1 t/m 4) moet er een speellokaal in het schoolgebouw worden gerealiseerd, zodat zij voor bewegingsonderwijs op school kunnen blijven.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids