Afbeelding

Nieuwe kaders buitengebied, wie zaait zal oogsten!

Opinie

Begin mei komt de natuur in bloei. Met de presentatie van de kadernota door het gemeentebestuur is het niet veel anders. Ze openbaarde de plannen van het uitvoeringsprogramma met het kostenplaatje. De raad heeft op de tweede dinsdag in mei de kadernota onder de loep genomen. Daarbij mochten alle fracties hun mening geven en eigen aanvullende punten opvoeren. Wij van de Nieuwe Liberalen Oost Gelre hebben ons steentje bijgedragen. Zonder welk onderwerp of onderdeel te kort te willen doen, hebben wij er vijf onderwerpen uitgelicht die volgens ons meer aandacht verdienen.

Centrumontwikkeling Lichtenvoorde
College is bezig met het maken van een masterplan voor de omgeving Driehoek/Vitelco. Van onze kant hebben we een oproep gedaan om dit voortvarend aan te pakken. Zware chemie in de woonkern van Lichtenvoorde kan anno 2023 echt niet meer. Deze rotte kies graag zo snel mogelijk transformeren naar een kroonjuweel; een bruisende woonlocatie in het hart van Keistad.

Een veiligere N18
Het veiliger maken van de N18, traject Groenlo- Lievelde wil maar niet vlotten. De op- en afrit bij de Grolsedijk is levensgevaarlijk. Het heeft aandacht. Een klankbordgroep bestaande uit buurt, dorpsbelangenorganisaties, Rijkswaterstaat en gemeente hebben geadviseerd een viaduct aan te leggen bij de Zwolseweg. College moet nog een besluit over nemen. Op ons aangeven blijkt dat het college ook voor een viaduct kiest. Er is echter een te kort van 6,5 ton. Hiervoor heeft het college een brief gestuurd naar de provincie voor een extra bijdrage. Nu maar hopen dat die snel over de brug komen.

Energietransitie
Ervoor zorgen dat nieuwe bedrijfspanden en woningen altijd direct aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. En meer mogelijkheden voor erfmolens (kleine windmolens) . Deze hebben een capaciteit tot 110.000 Kwh. Perfect voor bedrijven op industrieterreinen en in het buitengebied om eigen energie op te wekken.

Gezond financieel beleid
We staan als gemeente voor grote uitdagingen zoals de centrumontwikkeling Lichtenvoorde, vluchtelingenopvang, meer inzet op sociaal domein en bouw van scholen en binnensportvoorzieningen. Hier gaat veel geld mee gemoeid. Daarom een oproep om terughoudend te zijn met personeel aannemen. Intern kan er ook geschoven worden met functies.

Nieuwe kaders buitengebied
Hiervoor hebben we een motie ingediend. Deze is met ruime meerderheid aangenomen. Door strengere wet- en regelgeving, o.a. de stikstofwet, van de landelijke overheid komt de agrosector onder druk te staan. Ook in onze gemeente. De leefbaarheid van het platteland komt daarmee in het gedrang. Daarom is het belangrijk om voor het buitengebied een verdienmodel te hebben en te houden. Daarvoor zijn hier nieuwe economische dragers nodig. Naast landbouw, zorg en recreatie, moeten we meer mogelijkheden scheppen voor ondernemersactiviteiten op het platteland. Hiervoor zijn ruimere en nieuwe kaders nodig. Met onze motie gaat het college aan de slag om in onze gemeente meer mogelijkheden te scheppen. Een extra neventak en/of verruiming van mogelijkheden. Meer kansen voor herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing. Dit gaat verpaupering en ondermijning tegen en geeft nieuwe dynamiek aan ons mooie buitengebied. Zeg maar een plattelandsvernieuwing 2.0. Uitvoering van onze motie kost onze gemeente bijna niets, maar het kan ons buitengebied veel brengen. Er is een zaadje geplant die een mooie oogst kan opbrengen.


Nieuwe Liberalen Oost Gelre,
Bertie Bosker
Alfred Wopereis
Jarno Hilge

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids