Afbeelding

Omgevingsvisie, onze veestapel en arbeidsmigranten

Opinie

Graag informeert OLW u weer kort over de belangrijkste punten tijdens de laatste raadsvergadering.

Omgevingsvisie Oost Gelre 2040
De Omgevingsvisie, een belangrijk beleidsstuk waarin fundamenteel wordt beschreven hoe onze gemeente er in 2040 zou moeten uitzien, werd raadsbreed aangenomen. Dat is positief, want we moeten samen met alle partijen de schouders er onder zetten als het gaat om o.a. versterking van biodiversiteit, het herstellen van ons landschap en de stikstofkwestie.

Ook werd een motie van OLW ( ingediend samen met PvdA en Lokaal Belang) om in de Omgevingsvisie meer aandacht te geven aan de bescherming van onze monumenten unaniem aangenomen. Een goede zaak, want te vaak zijn monumenten in onze gemeente kwetsbaar voor nieuwe ontwikkelingen.

In de Omgevingsvisie staat echter ook dat de gemeente industrieterreinen zoals De Laarberg nog verder wil uitbreiden, en er een 100km/h 2 x 2-baans N18 moeten komen. OLW is hier faliekant op tegen, want nog meer asfalt en industrieterrein, daar worden onze burgers in met name de kleine kernen, maar ook het landschap en de natuur niet beter van. Daarom gaven we tijdens de stemverklaring aan dat OLW zich zal blijven verzetten tegen nog meer asfalt en industrie.

VVD en CDA willen niet de veestapel verkleinen.
Oost Gelre is een gemeente met één van de grootste veestapels binnen Nederland. Dit leidt tot steeds meer problemen rondom de kleine kernen, zoals megastallen en (geur)overlast met kans op gezondheidsproblemen. De PvdA diende daarom samen met OLW een amendement in om geen verdere groei van de veestapel meer toe te staan. Maar…u raadt het al: de VVD vond dat bijvoorbeeld een varkenshouder moet kunnen blijven groeien. En het CDA, dat wel aangaf geen groei van de veestapel meer te willen, had helaas geen lef om het amendement te steunen. Hiermee werd het amendement verworpen en is de conclusie wederom dat de CDA/VVD-tandem voorlopig niets gaat doen aan de enorme veestapel in onze gemeente...

Arbeidsmigranten
In Oost Gelre werken ongeveer 1.200 arbeidsmigranten, waarvan een groot deel bij VION in Groenlo. Helaas worden deze arbeidsmigranten steeds vaker door louche uitzendbureaus op allerlei manieren uitgebuit, en (illegaal) slecht gehuisvest, vooral in steden net over de grens in Duitsland. We riepen het college op om op te treden tegen deze vormen van (illegale) huisvesting in o.a. Groenlo, waar bijvoorbeeld gezinswoningen oneigenlijk worden gebruikt als illegaal kamerverhuur voor arbeidsmigranten. En we benadrukten nog eens dat in onze ogen bedrijven, zoals VION, die meewerken aan, of wegkijken bij dit soort uitbuiting, niets meer te zoeken hebben in Oost Gelre.


Namens de fractie van OLW,
Paul Wallerbos en Ton Meijer

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids