Afbeelding

Zes moties tijdens algemene beschouwingen

Politiek

OOST GELRE - In de raadszaal van het stadhuis in Groenlo is afgelopen week gesproken over de kadernota. Deze nota biedt inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het coalitieprogramma. Het college legt hierin uit wat er in de komende begrotingsperiode gaat gebeuren.

Door Kyra Broshuis

“Wij hebben ernaar gestreefd een kadernota aan te bieden die in financiële zin sluitend is. Dit, ondanks dat hiervoor geen grondslag is. Bij de vorige programmabegroting 2023-2026 zijn echter ambities uitgesproken en besluiten genomen om de financiële uitgangspositie van de gemeente te beheersen en te verbeteren en ervoor te zorgen dat Oost Gelre op de toekomst voorbereid is. Er zijn immers tal van onzekerheden die nog altijd op de gemeente afkomen en die een bedreiging vormen voor de financiële positie van de gemeente. Door hier via deze kadernota op voor te sorteren, laten wij zien dat wij een verantwoord beleid wensen te voeren zonder aan ambitie in te boeten”, zo zegt wethouder Arjen Schutten. 

Goede basis
De fracties krijgen allemaal de gelegenheid om zegje te doen. De VVD trapt af en zegt zich in grote lijnen te kunnen vinden in de kadernota.”Wij vinden wij dat hier een goede basis mee gelegd wordt voor de komende begroting. Vanuit deze kaders en komende begroting zullen we verdere keuzes moeten gaan maken en mogelijk bijstellen. De grote onzekere factor in deze kadernota is de ontwikkeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Komt er wel of geen compensatie vanuit het Rijk voor de gestegen kosten”, aldus Kees Porskamp.

Meer betrokkenheid van burgers
OLW vindt dat in de kadernota de doelstellingen met betrekking tot communicatie en participatie met inwoners ontbreken. “Recente voorbeelden laten zien dat we als gemeente beter kunnen en moeten, zoals de communicatie rondom woonwijk Oldenhuis. De projectontwikkelaar maakte er een potje van richting de bewoners, zonder dat de gemeente op tijd ingreep. Het blijft een uitdaging om burgers mee laten denken in de voorbereidende fase van de plannen die hier voorliggen. En dat is lastig, zeker bij kwesties als windmolens, zonneparken en andere onderwerpen, waarbij de leefomgeving van direct omwonenden beïnvloed wordt. Er zal altijd weerstand zijn, en er zullen meningen en belangen uiteenlopen. Maar een vroegtijdige betrokkenheid geeft de burger wel vertrouwen in de gemeente en geeft burgers weer een stem en betrokkenheid”, zegt Paul Wallerbos.

Erfpacht
Het CDA komt met een motie. De partij wil een plan om in Oost Gelre ‘Operatie Wooncoöperatie’ van de grond te krijgen. Walter Leemreize verwijst naar het boek Operatie Wooncoöperatie van Arie Lengkeek en Peter Kuenzli. “Een inspirerend boek met een heldere analyse over de oorzaken van de huidige wooncrisis.” Leemreize wil innovatieve constructies zoals het toepassen van erfpacht. “Dit om versneld te kunnen voorzien in een behoefte voor starters zodat we hen voor onze gemeente kunnen behouden.” De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

Uit de vorige eeuw
OOG vindt dat de kadernota geen waarde meer heeft. “Vlak na de Kadernota komt er al weer het jaarverslag 2022. Dat zou meer aandacht mogen hebben. Gemeenten zouden meer achterom moeten kijken, wat hebben we nu werkelijk gepresteerd. In hoeverre hebben we de doelen uit de begroting gehaald. Bovendien komt pas na behandeling van de Kadernota de belangrijke financiële ‘Mei-circulaire’ van het Rijk. Die circulaire heeft altijd grote invloed op de volgende begroting van de gemeenten”, aldus Hans Scheinck. De partij komt dan ook niet met moties of amendementen. “Opnieuw politieke instrumenten uit de vorige eeuw”, vindt OOG.

Kennisbank
Ronald Willering van LBog komt wel met een motie. De partij wil binnen de regio een kennisbank. “Gebruik maken van elkaars expertise leidt tot kostenbesparing omdat er dan minder een beroep gedaan behoeft te worden op inzet van externe deskundigen.” De partij wil ook meer aandacht voor het cultuurprogramma ‘Geef Lichtenvoorde kleur’. “Er zijn diverse initiatieven waaronder het plan voor een poppodium, Corsomuseum en een ondergrondse parkeergarage onder het evenemententerrein. Wij vragen het college om richting de begrotingsvergadering met een voorstel te komen waarin de verschillende projecten worden geclusterd en richting de raad aan te geven welk investeringsniveau nodig is om de diverse projecten van de grond te krijgen.” De oproep haalt het.

Buitengebied
NLog vindt dat de plannen in de kadernota te ruim zijn opgesteld. “Als gemeente staan we de komende tijd nog voor flinke opgaven, zoals meer inzet op sociaal domein, extra vluchtelingenopvang, centrumontwikkeling Lichtenvoorde omgeving Vitelco, bouw IKC’s en vervanging van de binnensportvoorzieningen. Leg de focus op hoofdzaken en neem het programma Stad Groenlo nog eens kritisch onder de loep. Met name het budget dat opgenomen is voor de stadswal en de herinrichting parkeerterrein Kloostertuin (€1.230.000)”, zegt Bertie Bosker. Die oproep haalt het niet. De partij wil ook nieuwe kaders voor meer ondernemersactiviteiten in het buitengebied. “Veel boerenerven komen vrij die om herbestemming vragen. We willen verpaupering en ondermijning van het platteland voorkomen.” Deze oproep haalt het wel.

Megastallen
De PvdA wil toe naar besturen vanuit doelen in plaats van regels. Richard Klein Tank zegt dat het college geen actief beleid voert om milieuvergunningen in te trekken van inrichtingen die gedurende langere tijd niet meer in werking zijn, waardoor de betreffende (slapende) locaties interessante investeringsobjecten worden voor agrarisch investeerder/speculanten. “Als gevolg hiervan zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe megastallen gerealiseerd en recent is op deze wijze ook een vergunning voor een mega kippenhouderij voor 85.000 kippen aangevraagd.” De motie wordt aangenomen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids