Oldenhuis B.V. moet een boete van 100.000 euro betalen aan de gemeente. Foto: Kyra Broshuis
Oldenhuis B.V. moet een boete van 100.000 euro betalen aan de gemeente. Foto: Kyra Broshuis Kyra Broshuis

Boete voor Oldenhuis B.V.

Wonen

Woningen werden duurder aangeboden dan afgesproken

Door Kyra Broshuis

GROENLO - De PvdA trok eind november bij het college aan de bel over de verkoop van woningen op het plan Oldenhuis in Groenlo. Richard Klein Tank van de PvdA zei dat er geluiden waren dat de verkoop van starterswoningen niet op integere en rechtmatige wijze plaatsvindt. “Woningzoekenden in de doelgroep starters uit Groenlo, die zich van meet af aan als gegadigde hebben gemeld, constateren dat zij achter het net vissen. Er schijnt een starterswoning aan de hoogste bieder te zijn verkocht. Dat roept uiteraard vragen op”, zo zei Klein Tank. 

Wethouder Marieke Frank vertelde dat de geluiden ook het gemeentehuis hadden bereikt. “Wij hebben direct contact opgenomen met ontwikkelaar en we gaan met elkaar in gesprek. De ontwikkelaar heeft ons al wel laten weten dat er met 10 gegadigden een reserveringsovereenkomst is getekend. Het gaat in alle gevallen om mensen die uit Oost Gelre afkomstig zijn, startend zijn op de woningmarkt en vanuit het ouderlijk huis of een huurhuis komen.” In de overeenkomst met Oldenhuis B.V. is voor de rijwoningen van de categorie Houtbaar een gemiddelde prijs van maximaal 275.000 (prijspeil 2021) vastgesteld. Het gaat dan om zogenaamde doorstartwoningen omdat starterswoningen niet meer in de prijscategorie vallen.

Pittige gesprekken
Afgelopen week heeft de wethouder de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken met Oldenhuis B.V. “Pittige gesprekken”, zo zegt wethouder Marieke Frank, “waarin we hebben moeten constateren dat de woningen inderdaad duurder werden aangeboden en/of gereserveerd dan de afgesproken prijs. Wij hebben onze onvrede over de werkwijze uitgesproken. In nauw overleg zijn we tot een oplossing gekomen.” De ontwikkelaar geeft aan dat de v.o.n. (vrij op naam) prijzen gemiddeld € 325.000,- zijn. Dit heeft de gemeente laten toetsen aan de door de ontwikkelaar verstrekte v.o.n. prijzen. De conclusie is dat de gemiddelde v.o.n. prijs inderdaad €325.000,- is voor een afgebouwde woning zonder extra’s. De bandbreedte van de v.o.n. prijs is € 307.500,- tot € 357.500,-. Volgens de overeenkomst zou deze verkoopprijs gemiddeld maximaal € 275.000 v.o.n. (prijspeil 2021) mogen bedragen.

Sterk gestegen bouwkosten
Volgens de ontwikkelaar is de prijsstijging een gevolg van de sterk gestegen bouwkosten over de afgelopen periode. De gemeente heeft hierop de ontwikkelaar gevraagd informatie te verstrekken over de bouwkosten en de kostenstijgingen die volgens hen zouden leiden tot de hogere verkoopprijs. De gemeente heeft vervolgens de informatie laten beoordelen. “De conclusie uit de doorberekening is dat een groot deel van de hogere verkoopprijs inderdaad veroorzaakt wordt door de stijging van de bouwkosten”, legt wethouder Frank uit. “Daarnaast is ook geconcludeerd dat in de huidige markt een gemiddelde marktwaarde van € 325.000 zeer reëel is voor deze woningen.”

Verplicht keuken kopen bij aangewezen keukenboer
“De ontwikkelaar zegt kopers te hebben gezocht en gevonden die wonen in of afkomstig zijn uit Oost Gelre. Deze gegadigden wonen nog thuis of laten een andere woning achter. Tevens zijn deze gegadigden geselecteerd op de financiële draagkracht in relatie tot de door Oldenhuis BV gehanteerde verkoopprijs. We hebben verder geconstateerd dat de kosten van de keuken niet in de v.o.n. prijs zitten. Op zich is dit tegenwoordig gebruikelijk en de norm in de projectmatige woningbouw. In de toetsing van de bouwkosten is hier ook rekening mee gehouden. Wat in dit geval echter afwijkt van de norm is het feit dat de koper verplicht wordt bij de door de ontwikkelaar aangewezen ‘keukenboer’ een keuken af te nemen. En dat de woning niet zonder keuken wordt verkocht. In die zin is dit dus koppelverkoop die de v.o.n. prijs indirect verhoogt.”

Boete
Er is nu overeenstemming bereikt, zegt de wethouder. Die overeenstemming ziet er als volgt uit: Oldenhuis B.V. doet een afdracht (boete) van € 100.000,- aan de gemeente en Oldenhuis/Koopmans geeft een waardebon/korting van € 5.000,- aan de koper voor de aanschaf van een keuken bij de vaste keukenboer of een korting op de v.o.n.-prijs van € 3.500,- indien de koper graag zijn keuken elders aanschaft en Oldenhuis/Koopmans neemt een antispeculatiebeding en een zelfbewoningsplicht op in de koopovereenkomsten. Het college ontvangt t.z.t. de afschriften van de 10 ondertekende (geanonimiseerde) verkoopcontracten. Mocht hier toch een hogere gemiddelde v.o.n.-prijs uit naar voren komen dan €325.000,- zal de afdracht aan de gemeente daarmee moeten worden verhoogd.

Marktconforme prijs
Het oorspronkelijke doel van de overeenkomst was de realisatie van 10 goedkopere woningen voor doorstarters op locatie Oldenhuis voor een prijs van gemiddeld max. € 275.000 (april 2021). “Bij de op deze locatie voorgestane beeldkwaliteit behoort inmiddels echter een hogere kostprijs. En met het nu gekozen concept worden duurzame circulaire relatief grote houten woningen gerealiseerd. Het college kan meegaan in het verrekenen door de ontwikkelaar van een reële kostprijsstijging tussen april 2021 en januari 2022 in de verkoopprijs. Er worden via de toewijzing door Oldenhuis wel inwoners van Oost Gelre bediend. De kopers betalen een weliswaar hogere, maar wel marktconforme prijs. De kopers worden tegemoetgekomen door de afspraken over de keuken. De afdracht/boete willen wij gebruiken om een stuk onrendabele top goed te maken bij de realisatie van goedkope (starters-)woningen elders in Oost Gelre”, zo besluit de wethouder. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids