Opinie | Zompweg

Dinsdag 7 november stond dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie van de gemeente Oost Gelre.
Een erfenis uit het verleden omdat eind 2009 de gemeente geopperd heeft om in het kader van nieuw beleid te overwegen om voor dit gedeelte van de Zompweg (ca. 900 meter) als pilot te willen kiezen voor afwaarderen/verzanden. Dit stuk wegdek van de Zompweg kent geen direct aanwonenden en is louter ter ontsluiting van enkele agrarische percelen.
Nieuw beleid ontwikkel je als gemeente als dit op een of andere wijze een positief effect heeft voor de inwoners van Oost Gelre: het algemeen belang ! Dit sluit niet uit dat iedereen dat zo ervaart. Daarom is het belangrijk om dit goed te onderbouwen, zowel beleidsmatig als cijfermatig.

En dat is waar het volgens ons aan schort bij dit raadsvoorstel. Afwaarderen van wegen zal in de toekomst best wel eens vaker een optie kunnen worden, zeker gezien de grote sommen geld die gepaard gaan met het instandhouden van ons wegennet. Overigens komt het her en der in de gemeente volop voor dat verharde wegen overgaan in een onverharde weg. En juist daar is vanwege de ontbrekende bebouwing vaak volop ruimte, rust, natuur en landschap te beleven, ideaal voor de recreatieve fietser/wandelaar.

Door de lange aanloop van dit onderwerp was inmiddels wel duidelijk dat er lokaal de nodige weerstand is tegen het verzanden. En blijkbaar heeft het College zo tegen het eind van haar huidige bestuursmandaat (Maart 2018 zijn er immers verkiezingen) niet veel puf meer om invulling te geven aan dit stukje nieuw beleid in de gemeente Oost Gelre en hieraan, met verkiezingen inzicht dus, haar vingers te branden.

Dat bleek volgens ons ook wel in het gepresenteerde Raadsvoorstel. Van verzanden is geen sprake meer. De keuze gaat tussen een nieuwe asfaltweg (kosten circa 190.000 euro) of een rijbaan bestaande uit twee evenwijdige betonstroken (kosten circa 100.000 euro). Daarnaast heeft het asfaltscenario als nadeel dat het in onderhoud de komende 80 jaar aanzienlijk duurder uitvalt: 140.000 om 22.000 euro.

Als PvdA waren wij echter ook zeer geïnteresseerd wat de kosten zouden zijn van een daadwerkelijke verzanding, het oorspronkelijke uitgangspunt voor de pilot Zompweg. Dus alle verharding eruit en een constructief degelijke zandweg (met vrijliggend fietspad) anno 2017 aanleggen. Dit is echter niet meegenomen in het voorstel en blijft voor als nog geheel onduidelijk.

Het college kiest nu in haar voorstel voor de variant met 2 betonstroken. Maar zegt de wethouder vervolgens in een adem: als het asfalt moet worden is het ook goed. Volgend jaar moet u dit als raad maar uitleggen aan de kiezer. Waarom zoveel geld uitgeven aan een stuk weg van 900 meter met een zeer marginaal algemeen belang.

Voor de toekomst is afwaarderen/verzanden van wegen op deze basis een gelopen koers. Er zijn altijd wel een beperkt aantal mensen die hiervan nadeel ondervinden, logisch. Dus is er geen draagvlak zoals meerdere partijen in het debat concludeerden. Dus doen we het niet.
Hoe je het ook wend of keert: in de politiek moet je altijd afwegingen en keuzes maken. Niet in de laatste plaats omdat de financieele middelen nu eenmaal beperkt zijn. Keerzijde van dit beleid is dan ook dat de kans groot is dat de uitgaven voor het in stand houden van ons wegennet blijven stijgen. En dat geld moet door alle burgers van Oost Gelre worden opgebracht Maar hiervoor heeft de gemeente een probaat middel in huis en dat heet: meer OZB. Zouden alle partijen in Oost Gelre zich realiseren wat de inwoners daar van vinden?


PvdA Oost Gelre

reageer als eerste
Meer berichten