Afbeelding
Foto: Theo Huijskes

Extern onderzoeksrapport gaat voor drie basisscholen

Algemeen

Mogelijk een IKC op locatie St. Willibrordus

Door Theo Huijskes

GROENLO - Op 20 februari (raadscommissie) en 6 maart (raadsvergadering) krijgt de gemeenteraad van Oost Gelre de gelegenheid om zich uit te spreken over het 'Eindrapport onderzoek locaties toekomstige huisvesting basisonderwijs Groenlo'. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor als uitgangspunt aan te houden dat de huisvesting zich toespitst op drie onderwijslocaties. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om een voorkeur uit te spreken voor een eerste aanpak van locatie St. Willibrordus.

In Groenlo is de nodige onrust ontstaan over hoeveel basisscholen er op termijn komen te vervallen en welke scholen daarvoor in aanmerking komen. Op dit moment telt Groenlo een zestal locaties voor het basisonderwijs. Terwijl de schoolbesturen erover denken om dit aantal terug te brengen naar twee, blijft het gemeentebestuur vasthouden aan minimaal drie vestigingen, waarbij basisschool De Ni'je Veste in de Wheme en dus in het centrum van Groenlo blijft behouden, zoals de ouders dat ook graag willen.

Haalbaarheidsscan
Door Team Sygma is nu een ruimtelijke haalbaarheidsscan gemaakt om de mogelijkheden voor de huisvesting van het basisonderwijs in Groenlo in beeld te krijgen, op minimaal drie onderwijslocaties. Het is de bedoeling dat de schoolbesturen aan de slag gaan om de mogelijkheden uit te werken. Met hen is het concepteindrapport al wel besproken. Als potentiële locaties voor de toekomstige onderwijshuisvesting zijn in het rapport de huidige locatie St. Willibrordus en de locatie De Ni-je Veste Buitenschans genoemd, naast handhaving van onderwijslocatie De Ni'je Veste Wheme.

Onderzoeksrapport
Volgens prognoses zal leerlingenaantal van het basisonderwijs in Groenlo teruglopen van 821 naar 589 in 2024. Bij het herhuisvesten van de scholen op drie locaties, waarvan één of twee locaties uitgebreid tot IKC's, zijn verschillende scenario's onderzocht. Hierbij komt de locatie St. Willibrordus als meest geschikt uit de bus voor de vestiging van een IKC. "Het terrein van de St. Willibrordusschool is groot genoeg om een IKC (in alle scenario's) te huisvesten, maar daarentegen is de ligging zeer excentrisch en de inbedding in de wijk (verkeer, parkeren, veiligheid) verdraagt geen verdubbeling van de leerlingenaantallen. De locatie is ruimtelijk alleen geschikt als er oplossingen worden gevonden voor die aspecten. Wellicht door de terreinen van het Waterschap en Liander er bij te betrekken, het Watermolenpad te verleggen en een bredere ontsluiting via de Van Kinsbergenstraat te realiseren", aldus de opstellers van het onderzoeksrapport.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids