De gemeente Oost Gelre heeft maatregelen genomen om de gevaarlijke situatie op de het kruispunt Rabobank tegen te gaan. Foto: Kyra Broshuis
De gemeente Oost Gelre heeft maatregelen genomen om de gevaarlijke situatie op de het kruispunt Rabobank tegen te gaan. Foto: Kyra Broshuis

Aanpassingen kruising Rabobank na petitie

GROENLO - De massaal ondertekende petitie om de kruising bij de Rabobank in Groenlo veiliger te maken, opgestart door Wilma van der Donk, Arjan Hagens en Arjen de Haan, heeft effect gehad. Tijdens de raadsvergadering hebben verschillende partijen hun zorgen geuit. Van der Donk sprak de raad en het college toe en zei dat er stevige maatregelen nodig zijn en geen pleisterwerk. “Ik ben echt geschrokken van de hoeveelheid reacties en vooral van de boosheid van mensen. Het gaat om de kinderen en hun veiligheid gaat boven alles”, zo zegt ze tegen de raad.

Door Kyra Broshuis

Ellen Dusseldorp van de VVD oppert een verbod op vrachtverkeer voor de Industrieweg (kruispunt Oude Winterswijkseweg tot en met autogarage Arink) en voor de Parallelweg, met uitzondering van bestemmingsverkeer. “Door deze maatregelen te treffen wordt er namelijk voor gezorgd dat het vrachtverkeer bestemd voor Den Sliem en De Laarberg via de N18 rijdt en niet de route via Industrieweg of Parallelweg neemt”, zo stelt ze.
Richard Klein Tank zegt dat de PvdA-fractie in maart van dit jaar in het vragenuur vragen heeft gesteld over de ontstane verkeerssituatie nabij de kruising Winterswijkseweg-Oude Winterswijkseweg in Groenlo. “De fractie concludeerde op dat moment dat het toenmalige college in twee jaar niets verder was gekomen met de plannen om het onderliggende wegennet op deze cruciale plek af te stemmen op de veranderende verkeersstromen als gevolg van de nieuwe N18. Feit is dat sinds de afsluiting van een drietal kruisingen met de N18 de verkeersafwikkeling van een groot deel van Groenlo plaatsvindt via dit kruispunt. Inmiddels zijn negen maanden verstreken, maar eigenlijk is het proces nog geen steek verder. Er is nog steeds niets gebeurd. Men had dit allemaal veel eerder kunnen zien aankomen. De beste oplossingen zoeken is een taak van het college en niet van de raad. De indruk bestaat dat er geen goede structurele oplossing nabij is.”
Paul Wallerbos van OOG komt met een motie om het college te dwingen op korte termijn ingrijpende maatregelen te nemen die direct leiden tot onder andere een significante verbetering van de verkeersveiligheid voor kwetsbare fietsers. De motie wordt unaniem aangenomen.
Niek Bragt van het CDA vraagt welke mogelijkheden de wethouder wil uitvoeren en welke tijdsplanning hij voor ogen heeft.

Van vijf naar twee afslagen
Wethouder Bonsen zegt dat in dit voorjaar de vernieuwde N18 openging, waarbij Groenlo drie van de vijf afslagen kwijtraakte. Daardoor werd het veel drukker en komt vooral de fietser tijdens de spits in gedrang. In overleg met Rijkswaterstaat was afgesproken om de eerste drie maanden aan te zien hoe het verkeer zich zou ontwikkelen. Daarna is onderzoek gedaan, waaruit bleek dat de kruising de situatie aankan, maar dat de spits erg druk is. De politie constateerde geen ongewenste situaties. Om gevaarlijke situaties tegen te gaan wordt er gedacht aan verschillende oplossingen: borden plaatsen om te wijzen op de aanwezigheid van fietsers op de kruising; accentuering via belijning en rode vlakken; de verkeerslichten anders afstellen, maar daar wil Rijkswaterstaat niet aan meewerken; afsluiting van aanvoerwegen, hetgeen op bezwaren stuit. Er is een mogelijkheid voor een alternatieve fietsroute, maar er blijft dan wel een oversteek van de Oude Winterswijkseweg. Het realiseren van een VRI (verkeersregelinstallatie) zou een paar maanden duren. Nog meer tijd zou grondverwerving voor een aanpassing van de weg of de aanleg van een rotonde kosten. De PvdA vraagt of een rotonde onderzocht is. Er heeft geen echt onderzoek plaatsgevonden, maar wel is gesproken met bedrijven over de verwerving van grond. Het college heeft begrip voor de burgeractie, want het ziet de drukte ter plaatse. Daarom heeft er eerder op de dag ook een gesprek met de initiatiefnemers plaatsgevonden.

De maatregelen
Nog voor het eind van de kerstvakantie kwam de gemeente met de volgende maatregelen.

Weren van vrachtauto’s: Per 2 januari is er op de Eibergseweg/Industrieweg een verbod voor vrachtwagens. Vanaf dan mag het vrachtverkeer niet meer via bedrijventerrein Brandemate naar Den Sliem of de Laarberg. Tevens kan het vrachtverkeer niet meer vanuit de Laarberg en Den Sliem naar de bedrijven op de Brandemate. Zo zullen minder vrachtwagens gebruik maken van de kruising. De borden zijn inmiddels geplaatst. Er is een brief gestuurd naar alle bedrijven met de dringende oproep om hun chauffeurs en leveranciers te instrueren dat ze gebruik maken van de afslag Laarberg – N18.

Alternatieve verkeersroute: Er zijn inmiddels borden geplaatst om fietsers een alternatieve fietsroute te laten volgen via de Stationslaan en de Spoorstraat. Scholieren, maar ook fietsers in de richting van de sportvelden of Marveld Recreatie, hoeven dan niet meer over de kruising (Oude) Winterswijkseweg te fietsen.

Verkeersregelaars: Na de vakantie, met ingang van maandag 7 januari, worden op de kruising verkeersregelaars ingezet. In ieder geval elke avond van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 en 20.00 uur. Daarnaast ook op de maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 6.30 tot 9.30 uur.

De lange termijn
“We blijven werken aan een oplossing voor de lange termijn”, zo legt Bonsen uit. “Voorbeelden daarvan zijn het aanleggen van een rotonde of een tunnel. Of het doortrekken van de Industrieweg langs de brandweerkazerne. Ingewikkelde trajecten waarin gesprekken nodig zijn met grondeigenaren, Rijkswaterstaat en de Provincie, maar waar ook een bestemmingsplan moet worden aangepast of bijvoorbeeld ondergronds (riolering, kabels en leidingen) veel moet worden aangepast. En uiteraard moet daarin ook de directe omgeving meegenomen worden, zoals buurtbewoners en bedrijven. Ook blijven we in gesprek met de initiatiefnemers van de petitie. We willen graag komen tot een representatieve klankbordgroep die meedenkt in de maatregelen voor de middellange termijn en de lange termijn.”

Wordt vervolgd.

Meer berichten