De Oude Calixtuskerk in Groenlo, waarin het Museum 1627 gerealiseerd moet worden. Foto: Theo Huijskes
De Oude Calixtuskerk in Groenlo, waarin het Museum 1627 gerealiseerd moet worden. Foto: Theo Huijskes

Corona vertraagt komst Museum 1627 in Groenlo

Bouwteam met daarin kwalitatief hoogwaardige partners is compleet

Door Theo Huijskes

GROENLO - Reeds van november 2018 dateert de bekendmaking van het voornemen om het Stadsmuseum Groenlo aan de Mattelierstraat te laten integreren in de Oude Calixtuskerk nabij de Markt in Groenlo. Dit met maar één bedoeling en dat is de gewenste realisatie van ‘Museum 1627 -Het andere verhaal-’ oftewel hét museum van de Tachtigjarige Oorlog in de Gelderse Achterhoek. Na een reeds in 2017 in werking gezette eerste verkenning en vervolgens een uitvoerig voor- en tevens onderzoekstraject, werd er destijds van uitgegaan dat de definitieve planfase in 2019, gevolgd door de definitieve uitvoeringsfase in 2020 zouden plaatsen. Met de verhuizing en in het bijzonder met het verbouwen, situeren, inrichten en aankleden van het museum in De Oude Calixtus zou een bedrag gemoeid zijn van één miljoen euro. Een bedrag dat overeenkomt met de voorlopig vastgestelde doelstelling, te weten de realisatie van een museum dat als tegenhanger zou kunnen fungeren van dan wel zich zou kunnen meten met de grote musea in dit land.

Vertegenwoordiging van de gehele Gelderse Achterhoek
Koen Klein Tuente, woordvoerder van de voorbereidende werkgroep, deelde halverwege 2019 nog mee dat het nieuwe museum een multifunctioneel karakter moet krijgen en daarbij tevens een belangrijke functie moet worden toebedeeld op het terrein van onderwijs, onderzoek en educatie. Verder zou de inrichting van het museum van dien aard moeten worden dat Groenlo niet alleen de gehele Gelderse Achterhoek vertegenwoordigt, maar dat de kerk tegelijkertijd haar multifunctionele karakter moet blijven behouden. Ook werd medio 2019 door de werkgroep de verwachting uitgesproken dat het mogelijk moet zijn om de benodigde één miljoen euro binnen te harken. Een en ander zou moeten plaatsvinden via fondswerving, sponsoring door het bedrijfsleven, provinciale, rijks- en Europese subsidies, alsmede het doen van een beroep op talrijke daarvoor bestemde potjes. Ook werd in de loop van 2019 duidelijk dat de gemeente Oost Gelre helemaal achter de plannen staat. Dit laatste mede omdat in het coalitieakkoord 2018-2022 staat vermeld dat Oost Gelre voor een bijzondere trekker in deze gemeente moet gaan zorgen. En dat zou volgens de werkgroep best wel eens het nieuwe museum in Groenlo kunnen zijn. Al met al dus goede vooruitzichten om in het kalenderjaar 2020 een start te kunnen maken met de realisatie van deze plannen. Ware het niet dat juist in dat jaar de coronacrisis uitbrak.

Hoe is de stand van zaken bij de start van 2021?
Deze vraag voorleggende aan Koen Klein Tuente als woordvoerder van de werkgroep, levert de volgende reacties op.

“Ondanks dat de coronacrisis voor de nodige vertragingen zorgt, hebben wij als werkgroep bepaald niet stilgezeten. Zo heeft in de afgelopen periode de selectieprocedure voor verschillende benodigde bouwteampartners plaatsgevonden. Deze procedure is inmiddels afgerond en is het bouwteam met kwalitatief hoogwaardige partners compleet. Daarnaast is er hard gewerkt aan het maken van een uitgebreid marketingplan, een realisatiebegroting, een exploitatiebegroting en een uitgebreid en uitgewerkt projectplan. Al deze onderdelen zijn nu zover gereed dat wij de komende periode daadwerkelijk kunnen starten met het aanvragen van subsidies en het aandacht schenken aan fondswerving. Als gevolg van de opgelegde coronamaatregelen zal dit proces meer tijd in beslag nemen en verwachten wij daarom pas in augustus 2021 -wanneer er voldoende financiële dekking voor het gehele plan is gevonden- definitief een uitvoeringsbesluit te kunnen nemen. Wij verwachten dat wanneer wij dan groen licht kunnen geven, wij met de kennis van nu eind 2022 het nieuwe museum in De Oude Calixtus kunnen openen. Alle betrokken partijen zijn positief over de gezette stappen tot nu toe en zien het komende proces met vertrouwen tegemoet. Maar hoe het ook zij of gaat, voor ons staat te allen tijde de kwaliteit voorop! Meer kunnen wij er nu nog niet over zeggen. Dit laatste omdat wij een bijeenkomst eind afgelopen oktober met alle betrokken partijen en stakeholders vanwege corona hebben moeten annuleren. Wij willen eerst ook deze groep uitgebreid informeren via een bijeenkomst en voorkomen dat zij belangrijke informatie via de media moeten vernemen. Het standpunt, dat wij in het belang van alle partijen daarbij innemen is derhalve ‘Een broedende kip moet je niet storen!’'

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden