OOGenblik 2 na de raad van 21 september

OOGenblik 2 na de raad van 21 september

Bouwplannen Lichtenvoorde
Op de agenda stond het voornemen van het college om in Lichtenvoorde op vier verschillende locaties te komen tot 145 nieuwe woningen. Op zich een prima streven dat past binnen ons uitgangspunt ‘Bouwen naar behoefte’.

De OOG-fractie heeft echter wel aangegeven dat dit niet ten koste mag gaan van het totale contigent aan woningen in Oost Gelre, hetgeen door het college is bevestigd. Het college is het verder met ons eens dat speculatie met gronden uit den boze is, gronden die van de gemeente Oost Gelre worden aangekocht moeten minstens een periode van vijf, of in veel gevallen tien jaren, eigendom blijven van de aankopende partij.

De OOG-fractie heeft geprobeerd meer druk op de woningbouwcorporaties te leggen door hen het eerste recht van koop te geven bij aankoop, hiermee doen we ook recht aan de prestatieafspraken die met hen zijn gemaakt. Wonderlijk was met name de uitspraak van de VVD die aangaf geen vertrouwen meer te hebben in de afspraken die met corporaties zijn gemaakt en daarom maar zaken te doen met particuliere investeerders. De VVD vindt het blijkbaar goed dat partijen afspraken niet nakomen en gooit op dat punt de handdoek in de ring.

Op de agenda stond de bestuursrapportage 2021, bedoeld om de raad inzicht te verschaffen in de bereikte resultaten en financiële stand van zaken tot dusver. Helaas heeft de OOG-fractie moeten constateren dat de gepresenteerde cijfers van het college of wel op punten niet kloppen, dan wel zo mistig zijn dat ze zelfs voor een expert maar moeilijk zijn te vatten. Zo komt het resultaat opbrengst OZB uit een hogere realisatie. Het college deed ons geloven dat de OZB met 5.5 procent is verhoogd, in de praktijk blijkt dat vaak sprake is van het dubbele, 11 procent. Waar hebben we het over, horen wij u denken. Bedenk wel dat de WOZ-waarde van uw woning de basis is voor de OZB maar ook voor heffingen van het Waterschap. 

Dan toch nog wat goed nieuws: in de aanslag voor de OZB is door een rekenfout een verkeerd waarderingspercentage gehanteerd, deze fout wordt door het college bij de volgende aanslag hersteld, u ontvangt dan nog enkele euro’s terug.

Ook bij de controle op restantkredieten, geld dat niet is gebruikt voor activiteiten die door de raad zijn geoormerkt, laat het college het afweten. Toezeggingen over het aanleveren van stukken die nodig zijn voor een betrouwbare controle worden niet aangeleverd. Wanneer hier door de OOG-fractie, maar ook door andere partijen, op door wordt gevraagd wordt dit probleem door het college bij de raad neergelegd.


Fractie OOG
José Konings
René Hoijtink
Freek Jansen
Ronald Willering

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden