Afbeelding

Duidelijke regels voor Scouting Groenlo

Politiek

GROENLO - Betere regels voor Scouting Groenlo rondom het gebruik voor buitenschoolse opvang, kamperen door derden en de bouw van het nieuwe verenigingsgebouw. Hiervoor wordt het bestemmingsplan Stadscentrum Groenlo herzien op de onderdelen Scouting en gracht. 

Door Kyra Broshuis

De gemeente Oost Gelre is al geruime tijd in gesprek met de Scouting Groenlo over de uitbreidingsplannen voor zowel bebouwing als gebruik. De scouting heeft inmiddels de benodigde bouwvergunning voor het nieuwe multifunctionele gebouw en de bouw bevindt zich in de eindfase. Het doel is om het gebouw niet alleen voor scouting te gebruiken, maar ook voor de verhuur aan een buitenschoolse opvang (BSO). Het gebouw en een deel van het terrein worden hiervoor doordeweeks overdag beschikbaar gesteld. Dat gebruik is echter niet passend in de bestemming en daarom is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Openluchtrecreatie
Daarnaast bestond vanuit de gemeente al de wens om het bestemmingsplan ter plaatse te herzien in verband met het vervallen van de Wet openluchtrecreatie. Dit zorgde er namelijk voor dat het groepskamperen als onderdeel van de scouting niet volledig geregeld was. Met het plan worden de mogelijkheden van de scouting uitgebreid. Zo maakt het plan het mogelijk om het nieuwe multifunctionele verenigingsgebouw te gebruiken ten behoeve van onderwijs, zoals de genoemde BSO.  De verhuur van het verenigingsgebouw en een deel van het terrein aan organisaties zorgt voor een nieuwe inkomstenstroom. Dit verbetert de (financiële) toekomstbestendigheid van de vereniging.

Duidelijkheid
De gracht rondom het scoutingterrein wordt nu ook gelijk meegenomen in de bestemmingsplanherziening. De gracht is in het verleden versterkt en verbreed. De originele loop van de gracht is teruggebracht in het landschap. Het bestemmingsplan is hierop nog niet aangepast. Met het voorliggend bestemmingsplan wordt ook op dit punt de planologische situatie weer in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. De nieuwe aanpassingen geven duidelijkheid voor zowel scouting als omwonenden, zo geeft wethouder Jos Hoenderboom aan. “Het bestemmingsplan regelt de scoutingactiviteiten op zo’n manier dat er voor de omgeving geen overlast ontstaat.” Om dit te bereiken worden er wel maatregelen genomen. Zo worden de gebruiksmogelijkheden ten aanzien van verhuur aan externen en het gebruik van bepaalde velden beperkt. Daarnaast worden voor de scouting in een nieuwe vergunning maatwerkvoorschriften gesteld. Omwonenden worden daarmee beschermd ten aanzien van geluidsoverlast.”

De buurt 
Het plan voor het aanvullend gebruik is afgestemd met de buurt. Door middel van een pilot is getest of de activiteiten passend zijn. De buurt is hierover actief geïnformeerd. Voor, tijdens en na de pilotperiode zijn er geen vragen en/of opmerkingen binnengekomen. Op basis hiervan is gesteld dat er sprake is van een gebalanceerd gebruik van het terrein. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan. Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde geluid niet altijd wordt gerespecteerd. Het gaat om de scouting- en kampeeractiviteiten in de avondperiode. Er kan wel aan de waarden voldaan worden wanneer er maatwerkvoorschriften worden gesteld en andere maatregelen worden getroffen. Deze andere maatregelen betreffen het beperken van (een deel van) het terrein qua gebruiksmogelijkheden en het strenger regelen van het kamperen. Met een maatwerkvoorschrift kan vervolgens bepaald worden dat er op bepaalde momenten meer geluid veroorzaakt mag worden dan standaard mag, mits voldaan wordt aan alle maatregelen. Het akoestisch onderzoek heeft hierover aangetoond dat er ook dan nog sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij woningen in de omgeving.

In het verleden is door enkele omwonenden geluidshinder ervaren als gevolg van de scoutingactiviteiten. Met deze omwonenden is de situatie besproken. Het geluidsonderzoek behorend bij het bestemmingsplan is gedeeld en toegelicht. De maatregelen die hieruit naar voren zijn gekomen zijn besproken. Door toepassing van deze maatregelen wordt geacht dat er van geluidsoverlast geen sprake meer zal zijn.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan daarom ongewijzigd vastgesteld worden. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant