Het bedrijfspand aan de Lichtenvoordseweg 91 maakt plaats voor 5 woningen. Foto: Kyra Broshuis

Het bedrijfspand aan de Lichtenvoordseweg 91 maakt plaats voor 5 woningen. Foto: Kyra Broshuis

Vijf woningen op plek voormalige drankenhandel Ars

Wonen

GROENLO - Jarenlang had drankenhandel Ars en later HDS er haar onderkomen, maar het bedrijfspand aan de Lichtenvoordseweg 91 verdwijnt. Er komen 5 vrijstaande woningen voor in de plaats. De gemeente wil in principe instemmen met het plan. 

Door Kyra Broshuis

De huidige bedrijfswoning krijgt een ‘gewone’ woonbestemming en daarnaast komen er 5 zelfbouwkavels. Twee vrijstaande woningen kunnen gebouwd worden in het lint van de Lichtenvoordseweg en de overige 3 woningen komen op een soort woonerf, een afgesloten woonhofje. Er zal dan ook een weg met openbaar groen en enkele parkeerplaatsen worden aangelegd. Daarmee wordt ook voldaan aan de parkeernorm.  

Afmetingen
Er is een ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin de randvoorwaarden voor de woningen en de openbare ruimte zijn aangegeven. Voor de woningen worden de voorwaarden aangehouden zoals ook in bestemmingsplan Woonwijken Groenlo zijn opgenomen, aangezien de locatie aan de rand van Groenlo binnen de bebouwde kom is gelegen. Dit betekent dat er bouwvlakken worden opgenomen waarbinnen de woningen mogen worden gebouwd en dat er 70 m2 aan bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak is toegestaan. Daarnaast wordt een maximale goothoogte van 4,5 meter en een maximale bouwhoogte van 9 meter aangegeven.

“Er is voldoende ruimte om een goede woonkwaliteit te creëren. Omdat het zelfbouwkavels zijn is nog niet bekend hoe de woningen exact worden uitgevoerd”, zegt wethouder Jos Hoenderboom. “Ook al dateert het principeverzoek van voor de vaststelling van de Omgevingsvisie, er is toch aan deze visie getoetst. De Omgevingsvisie biedt de mogelijkheid voor inbreiding, maar stelt daarbij de eis dat de (her)ontwikkeling van een locatie het waardevolle groene en dorpse karakter van een kern niet in de weg staat én er tegelijkertijd een bijdrage geleverd wordt aan klimaatadaptatie waarbij de water- en bodemsystemen de randvoorwaarden bepalen. Daarbij moeten ook altijd voldoende groenvoorzieningen en bomen in woningbouwplannen aanwezig zijn en er moeten mogelijkheden zijn voor waterafvoer. Het bevorderen van biodiversiteit is ook een vast aandachtspunt.”

In het groen
De nieuwe woningen worden groen ingepast in de vorm van groene hagen op de plekken waar een kavel grenst aan het openbaar gebied. Daarnaast wordt in het plangebied groene ruimte gemaakt, mede ten behoeve van de opvang van hemelwater in de vorm van een wadi. De perceelsranden langs het openbaar gebied worden door de ontwikkelaar beplant. Deze hagen dienen door de bewoners te worden gehandhaafd en onderhouden. Dit is voorwaardelijk verplicht gesteld in de regels van het ontwerpbestemmingsplan. De nieuwe woningen zijn levensloopbestendig te realiseren waardoor ze geschikt zijn voor onder andere ouderen. De woningen worden aardgasvrij gebouwd, goed geïsoleerd en er is ruimte voor infiltratie van het hemelwater. Het plan bevat zelf geen woningen voor starters maar door doorstroming komen er wellicht elders in Oost Gelre starterswoningen beschikbaar. 

De gemeente hoopt het ontwerp van de plannen nog voor eind van het jaar ter inzage te kunnen leggen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant